سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
زمینه: شهرسازی
کد: .......
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
محل نگهداری: 
کارگزاری: شرکت های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهر جدید پردیس، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی


مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر پردیس یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر پردیس قرار می گیرد. تهیه  ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند مطابق با قانون شهرهای جدید- مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- و هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر پردیس در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهر و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه  ی عمران، خدمات شهری مسکن و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها است، دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی و درگیر در مدیریت این شهر و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید پردیس با استفاده از روش های کمّی و کیفی ترسیم شده است. در این سند وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس در یک فرآیند نخبگی بر اساس چشم انداز و اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
•    ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید پردیس؛
•    برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
•    توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگکی شهر جدید پردیس؛
•    جذب مراکز تحقیقاتی مختلف به منظور بازگشایی دفتری فعال در پارک علم و فناوری پردیس؛
•    جذب توریست با انجام فعالیت های محیط زیستی برای حفظ طبیعت و محیط زیست شهرستان پردیس و افزایش امکانات توریستی.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
•    فعال کردن فضاهای عمومی به جهت افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گوهای همبستگی ساز در شهر جدید پردیس؛
•    افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید پردیس در سطوح مختلف خرد و کلان؛
•    افزایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید پردیس؛
•    شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید پردیس؛
•    فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید پردیس؛
•    توانمندسازی شهروندان شهر جدید پردیس در حوزه های مختلف؛
•    تدوین و پایش برنامه و سیاست اجتماعی برای شهر جدید پردیس.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پردیس
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه میگردد:
•    برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح جامع شهر جدید پردیس بر اساس وضع موجود؛
•    برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛
•    برنامه  ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی برجسته سازی و معرفی زبان تاتی به عنوان بخشی از پیشینه ی فرهنگی حوزه ی سکونتی پردیس؛
•    برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی ساکنین اولیه ی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه  ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی توانمندسازی زنان محلات شهر پردیس؛
•    برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس؛
•    برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل های شهر جدید پردیس.

طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پردیس
هدف طرح: برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید پردیس.

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح های جامع شهر جدید پردیس بر اساس وضع موجود
هدف طرح: ارائه  ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی.
طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداری امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پردیس
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پردیس
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فازهای شهر جدید پردیس، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر، کاهش جدایی گزینی اجتماعی.
طرح ۵:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پردیس
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش ها و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس 
هدف طرح: تلاش برای مبارزه با احساس محرومیت و طردشدکی میان ساکنین مسکن مهر.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی خاص شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش احساس تعلق ساکنین، هویت دهی به ساکنین شهر جدید پردیس.

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی شهر جدید پردیس
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان و به وجود آمدن زمینه های ارتباط بیشتر بین شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی جامع نظام اطلاع رسانی شرکت عمران شهر پردیس
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید پردیس.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پردیس
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید پردیس، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید پردیس، بهبود فعالیت های اقتصادی.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان در شهر جدید پردیس
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید پردیس؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، ایجاد فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید پردیس در مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی جامع راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهر جدید پردیس، تقویت احساس تعلق به مکان و افزایش اعتماد اجتماعی.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، افزایش هویت جمعی و پذیرش نقش اجتماعی مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی زنان محلات شهر پردیس
هدف طرح: تبدیل زنان به شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر، بالا بردن حساسیت زنان نسبت به محیط زندگی شان.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پردیس
هدف طرح: به کارگیری ظرفیت های موجود در حوزه ی هنری شهر جدید پردیس، ایجاد هویت از طریق ساخت نماد شهری.

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی ساکنین اولیه ی شهر جدید پردیس
هدف طرح: متشکل کردن ساکنین اولیه شهر جدید پردیس

طرح ۱۷:
نام طرح: برنامه ی برجسته سازی و معرفی زبان تاتی به عنوان بخشی از پیشینه ی فرهنگی حوزه ی سکونتی پردیس
هدف طرح: ایجاد هویت برای شهر جدید پردیس، کمک به شکل یافتن سابقه ی فرهنگی برای شهر جدید پردیس.

طرح ۱۸:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پردیس
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب. 

کلیدواژه ها: شهر جدید پردیس | سند راهبردی | ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 679 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


درباره مؤسسه


  • به منظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه ایران «مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر»  با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 11 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 30 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 32147 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 427 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | The Institute for Social Study and Research Iran Mehr

Designed & Developed by : Yektaweb