سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 


مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر جدید پرند قرار می گیرد. تهیه ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند مطابق با قانون شهرهای جدید -مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر جدید پرند در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهرها و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه ی خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهرها استو دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار، نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی و درگیر در مدیریت این شهر و همچنین همراهی و مشارکت شهروندان، سازمام های غیردولتی و گروه های اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای منتخب در دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه استفاده شده است. همچنین وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید پرند با استفاده از روش های کمی و کیفی ترسیم شده است. در این سند وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند در یک فرآیند تخبگی  بر اساس چشم انداز و اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست-یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.
اهداف کلان
اهداف کلان سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
       ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید پرند؛
       برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
       توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند؛
       نقش یابی شهر پرند در تعامل با فرودگاه امام خمینی به عنوان کانون پشتیبانی؛
       توسعه کاربردی های خدمات برتر و زیرساخت های پشتیبان آن.

راهبردهای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند
       فعال کردن فضاهای عمومی شهر جدید پرند به منظور افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گو های همبستگی ساز؛
       افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید پرند در سطوح مختلف خرد و کلان؛
       افزایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید پرند؛
       فراهم کردن بستر شکل گیری هویت شهری بین شهروندان شهر جدید پرند در تعامل با مجموعه شهری تهران؛
       شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید پرند؛
       فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید پرند؛
       تدوین برنامه و سیاست اجتماعی در حوزه های مختلف برای شهر جدید پرند و طراحی نظام پایش آن؛
       توانمندسازی شهروندان شهر جدید پرند در حوزه های مختلف.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید پرند
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه می گردد:
       برنامه ی تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربردی های مصوب در طرح جامع شهر جدید پرند بر اساس وضع موجود؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پرند؛
       برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی ویژه ی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی جامع بهره برداری و معرفی کاروانسرای سنگی در کل مجموعه شهری تهران؛
       برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پرند؛
       برنامه ی کاهش خطرپذیری زنان و کودکان ساکن در محلات در حال ساخت شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پرند؛
       برنامه ی توانمندسازی هیأت مدیره های مجتمع های ساختمانی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید پرند؛
       برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پرند؛
       برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی بازارچه های محلی در شهر جدید پرند؛
       برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند؛
       برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پرند.


طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی جامع تدوین اولویت های ساخت و بهره برداری کاربری های مصوب در طرح جامع شهر جدید پرند بر اساس وضع موجود
هدف طرح: ارائه ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره امور اجتماعی در شرکت عمران شهر جدید پرند
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی بر اساس مختصات شهر جدید پرند
هدف طرح: فراهم آوردن بستر مناسب برای  برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و خواست شهروندان شهر جدید، پرند، جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید پرند.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی طراحی و شناساندن نماد برای شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش هویت جمعی بین شهروندان شهر جدید پرند؛ افزایش مشارکت و همبستگی اجتماعی و شکل دهی به سرمایه ی نمادین.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه ی تدوین تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی ویژه ی شهر جدید پرند
هدف طرح: هویت بخشی به شهروندان شهر جدید پرند، افزایش احساس تعلق و انسجام اجتماعی شهروندان شهر جدید پرند.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر جدید پرند
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فازهای شهر جدید پرند، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر، کاهش جدایی گزینی اجتماعی.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی معرفی کاروانسرای سنگی در کل مجموعه شهری تهران
هدف طرح: تقویت هویت جمعی شهروندان شهر جدید، پرند، شکل دادن به سرمایه ی نمادین برای شهر جدید پرند.

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی سرای محله در تمامی محلات شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان شهر جدید؛ پرند؛ تقویت احساس تعلق به مکان.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی کاهش خطرپذیری زنان و کودکان ساکن محلات در حال ساخت در شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش احساس امنیت در بین زنان و کودکان ساکن در محلات در حال ساخت شهر جدید پرند.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید پرند.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی  شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید پرند؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید پرند در مجموعه شهری تهران.

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید پرند
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان، افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید پرند
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید پرند، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید پرند، بهبود شاخص تنوع اقتصادی.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی توسعه ی گروه های ورزشی و هنری شهر جدید پرند
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، توسعه ی هویت جمعی

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی بازارچه های محلی در شهر جدید پرند
هدف طرح: تأمین خدمات تجاری مورد نیاز شهروندان، افزایش تعاملات اجتماعی، افزایش گردش مالی درونی شهر.

طرح ۱۷:
نام طرح: برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند
هدف طرح: کاهش احساس محرومیت و طردشدگی در بین ساکنان مسکن مهر، افزایش احساس تعلق به مکان در بین ساکنان مسکن مهر.

طرح ۱۸:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی خانه ی تشکل ها در شهر جدید پرند
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش ها و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۱۹:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید پرند برای صدور شناسنامه به نام این شهر
هدف طرح: ایجاد بستر ضروری برای شکل گیری احساس تعلق به مکان، توسعه ی هویت جمعی.
 

کلیدواژه ها: شهر جدید پرند | سند راهبردی | ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 682 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


درباره مؤسسه


  • به منظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه ایران «مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر»  با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 11 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 12 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 32171 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 450 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | The Institute for Social Study and Research Iran Mehr

Designed & Developed by : Yektaweb