سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 | 
چکیده
عنوان: سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
زمینه: شهرسازی
نوع طرح: گراندد تئوری کیفی
تاریخ اجرا: ۱۳۹۴
کارگزاری: شرکت های عمران شهرهای جدید
مجری: مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانمهر
کلید واژه های فارسی: شهر جدید هشتگرد، سند راهبردی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی

مقدمه
سند راهبردی و اجرایی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد یک برنامه ی کلان و یک پارچه است که به عنوان مبنای عقلانی توسعه ی پایدار در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ملاک عمل مدیریت شهر جدید هشتگرد قرار می گیرد. تهیه ی این سند با توجه به رسالت سیاست گذاری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام شده است. این سند متعهد به قانون شهرهای جدید -مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰- بوده و هماهنگ با سند راهبردی ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید و با هدف جلب همکاری و مشارکت مدیریت شهر جدید هشتگرد در فرآیند ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر به منظور تکریم حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، دست یابی به هویت شهری و اِعمال حکمروایی خوب محلی در این شهر و همچنین دست یابی به عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مهم «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴» تدوین شده است.
منظور از ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد، بهبود بعد انسانی و اجتماعی شهر بر مبنای شناخت حقوق و تکالیف شهروندی است. از آنجا که ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه ی عمران، خدمات شهری، مسکن و ارائه ی خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این شهر است، دست یابی به این مهم و پیش برد آن به طور مؤثر و پایدار نیازمند تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های متولی درگیر در مدیریت این شهر و همچنین، همراهی و مشارکت شهروندان، سازمان های غیردولتی و گروه های مختلف اجتماعی است. افق زمانی این سند با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آن بلندمدت است.
در تدوین این سند با تکیه بر مطالعات تطبیقی از تجربیات شهرهای جدید کشورهای متخب در دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده شده است. همچنین، وضعیت موجود و چالش های فراوری شهر جدید هشتگرد با استفاده از روش های کمّی و کیفی ترسیم شده است. در این وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد در یک فرآیند نخبگی بر اساس چشم انداز اهداف آن ترسیم و سپس راهبردها و برنامه های دست یابی به وضعیت مطلوب اجتماعی و فرهنگی در این شهر معرفی شده است.

اهداف کلان
اهداف سند در حوزه ی پیش گیری و حل مسئله عبارت اند از:
       ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای مدنی شهر جدید هشتگرد؛
       جذب جمعیت جویای آرامش و محیط زیست سالم؛
       برخورداری از هویت متمایز اما مکمل در مجموعه شهری تهران؛
       تبدیل شدن به مرکز اداری و خدماتی محدوده ی صنعتی غرب مجموعه شهری تهران؛
       توسعه ی بعد کالبدی در راستای ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد.

راهبردهای ارتفای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
       فعال کردن فضاهای عمومی به جهت افزایش امکان شکل گیری تعاملات اجتماعی برای گروه های اجتماعی مختلف و تحقق گفت و گوهای همبستگی ساز در شهر جدید هشتگرد؛
       افزایش اعتماد اجتماعی بین شهروندان شهر جدید هشتگرد در سطوح مختلف خرد و کلان؛
       افرایش نقش پذیری نهادهای مدنی در شهر جدید هشتگرد؛
       تعریف فعالیت و برنامه های اجتماعی با استفاده از پتانسیل بخش اداری و صنعتی غرب مجموعه شهری تهران و فراهم کردن بستر شکل گیری هویت شهر جدید در تعامل با مجموعه شهری تهران؛
       فراهم آوردن بستر مناسب برای گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد؛
       توانمندسازی شهروندان شهر جدید هشتگرد در حوزه های مختلف؛
       تدوین برنامه و سیاست اجتماعی در حوزه های مختلف برای شهر جدید هشتگرد و طراحی نظام پایش آن؛
       شناسایی و تأمین ضرورت های زیست شهری در شهر جدید هشتگرد.

برنامه های ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر جدید هشتگرد
به منظور تحقق راهبردهای فوق، برنامه های زیر ارائه می شود:
       برنامه ی جامع اولویت بندی، اجرا و مدیریت بهره برداری از طرح جامع شعر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تأسیس خانه ی تشکل ها در شهر هشتگرد؛
       برنامه ی تأسیس اتاق صاحبان حرف، صنوف و کارآفرینان شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی ایجاد و تقویت گروه های ورزشی و هنری و شرکت دادن آنها در مسابقات شهرستانی و استانی با نام شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در تمامی نقاط شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه های محلی و خصوصی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی به منظور جلب اعتماد، افزایش مشارکت و حساسیت ساکنین مجتمع ها نسبت به محیط زیست شهری؛
       برنامه ی جامع تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی جامع راه اندازی و فعالیت سرای محلات شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی احداث نماد شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی تهیه تقویم مناسبت ها و آیین های ملی و مذهبی ویژه ی شهر جدید هشتگرد؛
       برنامه ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد.


طرح ۱:
نام طرح: برنامه ی جامع اولویت بندی، اجرا و مدیریت بهره برداری از طرح جامع شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ارائه ی خدمات ضروری برای زیست شهری با در نظر گرفتن شاخص های پایداری اجتماعی.

طرح ۲:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام بودجه ریزی مشارکتی شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: برنامه ریزی نظام مند متناسب با نیازها و به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروندان شهر جدید هشتگرد.

طرح ۳:
نام طرح: برنامه ی تدوین نظام جامع اطلاع رسانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش اعتماد شهروندان به واگذاری های مختلف شرکت عمران شهر جدید هشتگرد.

طرح ۴:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی امور اجتماعی در شرما عمران شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: پیگیری مداوم و ساختاریافته ی تحقق پایداری اجتماعی شهر.

طرح ۵:
نام طرح: برنامه  تأسیس خانه ی تشکل ها در شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: توسعه ی مشارکت اجتماعی شهروندان، سامان یابی کنش و کنشگران اجتماعی، توسعه ی نقش شهروندان در مدیریت شهری.

طرح ۶:
نام طرح: برنامه ی اتاق صاحبان حرف و صنوف و کارآفرینان شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ایجاد فرصت های کاری و تنوع اقتصادی در شهر جدید هشتگرد؛ جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از سرمایه های انسانی شهر جدید در ایجاد اشتغال؛ نظم دهی و سازماندهی به فعالیت های حوزه ی اشتغال در شهر، ایجاد فعالیت های حرفه ای و شغلی مرتبط با نقش تعریف شده برای شهر جدید هشتگرد در مجموعه شهری تهران.

طرح ۷:
نام طرح: برنامه ی ایجاد و تقویت گروه های ورزشی و شرکت دادن آن ها در مسابقات مختلف با نام شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان به خصوص جوانان، افزایش هویت جمعی و پذیرش نقش اجتماعی در مجموعه شهری تهران

طرح ۸:
نام طرح: برنامه ی ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری در تمامی نقاط شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: برقراری ارتباط سریع میان فاز های شهر جدید هشتگرد، ایجاد پیوستگی میان فازهای مختلف شهر.

طرح ۹:
نام طرح: برنامه ی فعال سازی ظرفیت های رسانه ای محلی و خصوصی در شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: چرخش اطلاعات محلی در بین شهروندان و به وجود آمدن زمینه های ارتباط بیشتر بین شهروندان، جلب مشارکت شهروندان و شکل گیری هویت شهری.

طرح ۱۰:
نام طرح: برنامه ی توانمندسازی مدیران مجتمع های مسکونی به منظور افزایش اعتماد و جلب مشارکت ساکنان و افزایش حساسیت آن ها نسبت به زیست شهری
هدف طرح: افزایش روابط میان همسایگان، بالا بردن میزان اعتماد میان آن ها و تبدیل آن ها به ساکنین فعال و مشارکت طلب.

طرح ۱۱:
نام طرح: برنامه ی جامع تدوین نظام نقش پذیری فضاهای عمومی شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: فعال شدن و سرزندگی عرصه های عمومی شهر جدید هشتگرد، افزایش نشاط در گروه های مختلف شهروندان، افزایش حس تعلق و هویت جمعی و جذب ساکنان به شهر جدید هشتگرد، بهبود شاخص تنوع اقتصادی.

طرح ۱۲:
نام طرح: برنامه ی جامع راه اندازی و فعالیت سرای محلات شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش مشارکت اجتکاعی شهروندان شهر جدید هشتگرد؛ تقویت احساس تعلق به مکان؛ افزایش اعتماد اجتماعی

طرح ۱۳:
نام طرح: برنامه ی احدث نماد شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: فراهم کردن بستر لازم برای شکل گیری هویت جمعی بین شهروندان شهر جدید هشتگرد، افزایش انسجام اجتماعی و حس تعلق بین شهروندان.

طرح ۱۴:
نام طرح: برنامه ی راه اندازی اداره ی ثبت احوال شهر جدید برای صدور شناسنامه به نام شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: ایجاد بستر ضروری برای شکل گیری احساس تعلق به مکان، توسعه ی هویت جمعی.

طرح ۱۵:
نام طرح: برنامه ی تهیه ی تقویم مناسبت ها و آیین های ملی، قومی و مذهبی خاص شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: افزایش احساس تعلق ساکنین، هویت دهی به ساکنین شهر جدید هشتگرد.

طرح ۱۶:
نام طرح: برنامه  ی بهبود کیفیت محیط شهری در فازهای مسکن مهر شهر جدید هشتگرد
هدف طرح: تلاش برای مبارزه با احساس محرومیت در طردشدگی میان ساکنین مسکن مهر.

کلیدواژه ها: شهر جدید هشتگرد | سند راهبردی | ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 671 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


درباره مؤسسه


  • به منظور پاسخ گویی به نیازهای پژوهشی کشور، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و حقوقی مرتبط با توسعه در کشور و جامعه ایران «مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران‌مهر»  با همت جمعی از اعضای هیات علمی کشور و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 11 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 29 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 32202 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 468 بازدید

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | The Institute for Social Study and Research Iran Mehr

Designed & Developed by : Yektaweb